Departamentul Management si Inginerie Economica

Descriere program

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA CONSTRUCŢII DE MAŞINI

Domeniul de studii: INGINERIE ŞI MANAGEMENT

Masterat în specializarea: EVALUAREA PROPRIETĂŢII

 

 

 

 

 1. Obiectivul programului de studiu

 Programul masteral „Evaluarea proprietăţii" are ca obiectiv furnizarea unei calificări universitare de nivel 7 EQF (Cadrul European al Calificărilor), valoroasă şi relevantă pentru cerinţele actuale ale pieţei muncii, şi care urmează să apară în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) sub denumirea „Evaluarea proprietăţii". Fiind un masterat de profesionalizare el a fost astfel conceput încât să ofere studenţilor competenţele necesare pentru a deveni experţi în domeniul evaluărilor de proprietăţi.

 2. Ocupaţii relevante aferente calificării

 Evaluarea proprietăţii, profesie liberală caracteristică oricărei economii de piaţă, are un rol determinant în derularea oricărui tip de proces investiţional, iar expertul evaluator reprezintă elementul cheie în evaluarea activelor şi în identificarea valorii credibile a acestora. HG 24/2011 (publicată în M.O. 628/ 2.09.2011) reglementează activitatea de evaluare, precum şi modalităţile de organizare şi funcţionare a profesiei de evaluator autorizat.

În Codul Ocupaţiilor din România - COR 2012 (adaptat conform ISCO-88) sunt descrise, în grupa de bază „2412- Specialişti consultanţi în domeniul financiar şi al investiţiilor", patru tipuri de ocupaţii aferente calificării oferite prin acest program de masterat:

             241251 - expert evaluator de întreprinderi

            241252 - expert evaluator de proprietăţi imobiliare

            241253 - expert evaluator de bunuri mobile

            241254 - expert evaluator de active financiare

 Programul de master „Evaluarea proprietăţii" vizează oferirea de competenţe la nivel de expert pentru ocupaţiile de expert evaluator de întreprinderi (241251) şi expert evaluator de bunuri mobile (241253), dar oferă totodată cursanţilor competenţele de bază pentru a accede, printr-o formare suplimentară, şi la celelalte două ocupaţii înscrise în COR (241252, 241254).

 3. Cui îi este potrivită o astfel de calificare?

 Întrucât este specific expertului evaluator de proprietăţi contactul direct cu un mediu socio-economic complex şi instabil, se poate afirma că acest tip de specialist-consultant este expus riscului deteriorării ansamblului de relaţii pe care el însuşi le-a generat în raport cu acest mediu. Într-o lume în care incertitudinea, probabilitatea şi riscul sunt condiţii date, producătoare de reale posibilităţi şi opţiuni, expertul evaluator trebuie să facă permanent faţă unor situaţii schimbătoare şi care, în ultimă instanţă, constituie experienţa sa zilnică.

Evaluatorul tipic este angajatul unei firme cu mai puţin de 10 persoane, lucrând full-time pentru bănci, avocaţi, companii şi agenţii guvernamentale. Lucrând în echipă, cu colaboratori diverşi, profesionistul în evaluare trebuie să fie apt să sesizeze aspectele financiare, juridice şi fiscale ale oricărui tip de tranzacţie patrimonială. Profilul expertului evaluator este cel al unei persoane dinamice, ce iubeşte riscul şi are simţul pieţei, dornică de a se autoperfecţiona şi de a avea un viitor promiţător şi stimulant (evaluatorii de proprietăţi, împreună cu ceilalţi profesionişti care realizează activităţi de intermediere financiară, se află deja de mult timp în topul câştigurilor salariale).

4. Puncte tari ale programului de studiu 

  • Programul este acreditat de ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior) şi validat de ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări).
  • Programul este recunoscut de ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România), astfel că absolvenţii săi pot obţine certificat ANEVAR pentru specializările „Evaluarea bunurilor mobile" şi „Evaluarea întreprinderii", condiţie de bază pentru obţinerea calităţii de membru al asociaţiei.
  • Disciplinele incluse în programul masteral au un puternic conţinut aplicativ, corpul profesoral fiind caracterizat, în afara excelenţei în plan ştiinţifico-metodologic, şi prin experienţă de ordin practic în domeniul evaluărilor de proprietăţi.
  • Practica de specialitate a studenţilor se realizează în firme de evaluare, ea putând fi (în anumite cazuri) chiar remunerată.

 5. Cine poate participa la acest program de formare?

Pot participa la acest program de masterat absolvenţi cu diplomă de licenţă al oricărui tip de specializare universitară (de exemplu, absolvenţi ai unei specializări de artă pot obţine competenţe pentru „a evalua" o operă de artă). Din raţiuni de natură tehnică a materiei acoperite în Program, vor fi însă privilegiaţi studenţii care au noţiuni de bază inginereşti, informatice, economice şi de dreptul afacerilor. Dată fiind posibila eterogenitate culturală a participanţilor, Programul prevede şi cursuri iniţiale de omogenizare a cunoştinţelor.

 6. Structura şi disciplinele programului de formare

Durata Programului este de 2 ani (4 semestre), cu 120 credite ECTS. Planul de învăţământ prevede atât discipline specifice ocupaţiilor ţintă, cât şi discipline fundamentale şi generale pe domeniul de activitate. Aceste discipline trebuie să asigure formarea la participanţi atât a competenţelor profesionale, cât şi a celor transversale ale calificării, ele (disciplinele) fiind grupate (câte 16 ore pe săptămână) în primele trei semestre ale Programului. Semestru 4 (cel terminal) este dedicat activităţilor de practică/cercetare şi de elaborare a lucrării de disertaţie.

Disciplinele programului de studiu:

Semestrul 1: Econometrie financiară (28 ore), Expertiza şi auditul afacerilor (28 ore), Pieţe pentru evaluarea proprietăţii (42 ore), Managementul proiectelor (42 ore), Bazele evaluării proprietăţii (42 ore), Drept societar şi elemente de dreptul afacerilor (42 ore)

Semestrul 2: Evaluarea întreprinderii 1 (42 ore), Evaluarea bunurilor mobile 1 (42 ore), Evaluarea activelor financiare (42 ore), Evaluarea proprietăţii imobiliare (42 ore), Diagnostic pentru evaluare (56 ore) Semestrul 3: „Evaluarea întreprinderii 2" sau „Evaluarea bunurilor mobile 2" (opţional - 56 ore), Administrarea afacerilor de consultanţă (42 ore), Cadrul legislativ şi de impozitare în afaceri (28 ore), Crearea şi utilizarea bazelor de date (42 ore), Comunicare şi negociere în afaceri (42 ore)

 7. Informaţii suplimentare despre program şi condiţiile de admitere

Programul "Evaluarea proprietatii" se organizeaza concurs de admitere din doi in doi ani. In anul universitar 2014-2015 se organizeaza concurs de admitere

Informaţii suplimentare: http://cm.utcluj.ro/admitere--master,15,ro.html

Persoana de contact: prof.dr.ing.,ec. Fărcaş Doru,

tel. 0264-415484,

e-mail: farcasdoru0156 @yahoo.com.


Login
Newsletter
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Constantin Daicoviciu nr 15, 400020 Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055